Насловна Вести Иднината на Европа – Џорџ Сорос

Иднината на Европа – Џорџ Сорос

Иднината на Европа, говор на Џорџ Сорос на Глобалниот економски симпозиум, 1 октомври 2013 год., Кил, Германија.

Ќе применам холистички приод за иднината на Европа. Јас развив концептуална рамка која ме водеше во донесувањето одлуки низ целиот мој живот. Рамката е многу поширока од финансиските пазари; таа го опфаќа односот меѓу размислувањето и реалноста. Она што го усложнува овој однос е фактот дека мислите и дејствијата на учесниците се дел од реалноста за која тие мора да размислуваат. Нивното размислување има двојна функција: од една страна, тие се обидуваат да го разберат светот во кој живеат – тоа е когнитивната функција; од друга страна, тие сакаат да влијаат врз настаните во кои учествуваат - тоа е манипулативната функција. Двете функции влијаат една врз друга – јас тоа го нарекувам интерферентна рефлексивност.

Основниот постулат на мојата концептуална рамка е принципот на човечката несигурност, кој се темели на два идентични столба на грешење и рефлексивност. Како научен метод, принципот на човечката несигурност има далекусежни последици. Тој се применува само за општествени појави и согласно на тоа, прави разлика меѓу општествените и природните науки. Економската теорија се обидува да ги имитира природните науки, посебно њутоновата физика. Затоа, мојата концептуална рамка е директно спротивна на конвенционалните економски теории.

Разликите се посебно видливи во справувањето со финансиските проблеми генерално, и со еврокризата, конкретно. Конвенционалната економија ги следи безвременските и универзалните закони чијашто валидност може да се тестира преку упатување на факти. Јас тврдам дека фактите што ги произведуваат општествените процеси не се веродостоен критериум за утврдување на валидноста на теориите поради принципот на човечката несигурност. При тоа, јас не ја отфрлам можноста за воспоставување универзални и безвременски закони - принципот на човечката несигурност е еден од нив - но сметам дека таквите закони се премногу нејасни и општи за да бидат корисни во развивањето специфични предвидувања и објаснувања.Во секој случај, општествените појави полесно се објаснуваат отколку што се предвидуваат. Минатото е веќе утврдено, а принципот на човечката несигурност ја прави иднината природно неизвесна. Њутоновата физика не функционира вака. Конвенционалната економија се обиде да го примени њутоновиот приод врз општествените појави, преку воведување на концептот на рамнотежа. Таквиот приод наложи сложена ментална гимнастика. Сè почна со теоријата за совршена конкуренција, која подразбираше совршено знаење, и заврши со хипотеза за рационални очекувања и ефикасен пазар.

Спротивно на тоа, јас ја нагласувам улогата на погрешните концепти, погрешните толкувања и целосното отсуство на разбирање кога се создава текот на настаните. Јас се фокусирам на процесот на промена, а не на можниот исход. Процесот вклучува циклуси на рефлексивни повратни ефекти меѓу објективните и субјективните аспекти на реалноста. Подложноста на грешки гарантира дека овие два аспекта никогаш нема да бидат идентични. Токму оваа карактеристика ја прави мојата рамка различна од конвенционалната економија.

Повратните ефекти можат да бидат негативни или позитивни. Негативните повратни ефекти ги стеснуваат отстапувањата меѓу објективните и субјективните аспекти на реалноста, а позитивните повратни ефекти ги прошируваат. Кога одат во екстреми, негативните повратни ефекти водат кон рамнотежа, а позитивните водат кон пропаст. Во стандардната економика, рамнотежата е неизбежен исход, но во мојата рамка, таа е една од двете теоретски екстреми. Реалноста се движи во рамки на услови кои наликуваат на рамнотежа и услови кои се далеку од рамнотежа, но дистрибуцијата на случаи не наликува на нормална „ѕвонеста“ крива; таа претендира да ги групира веројатностите околу двете екстреми. Екстремите дејствуваат како „чудна сила на привлекување“ бидејќи луѓето обично користат дихотомии за да ги поедностават работите. Една ситуација може да се смета за стабилна или нестабилна, но мислењето на луѓето може многу брзо да се смени. Ова доведува до „криви повисоки од нормалните“ кои се карактеристични за непостојаните пазари – овие криви се природен дел од мојата рамка, но не се вклучени во стандардната економика.

Користејќи ја оваа концептуална рамка, јас развив теорија за подем и пад на финансиските кризи, која е спротивна на рамнотежата. Оваа теорија се темели на доминантниот тренд во реалноста и погрешото толкување или концептуализирање повразно со тој тренд. Трендот и погрешното концептуализирање се зајакнуваат еден со друг до степен во кој погрешниот концепт станува сè поочигледен. На крајот, ваквата ситуација стигнува до точка на инфлексија (превој) кога трендот ја менува насоката и циклусот на позитивни повратни ефекти се развива во обратна насока.

Процесите на подем и пад (шпекулативни балони) се само една манифестација на рефлексивноста и многу ретко се развиваат до степен кога им се припишува макроекономска важност. Рефлексивна интеракција постои и меѓу властите и пазарите. Зад невидливата рака на пазарите демне видливата рака на политиката. И пазарите и властите се склони на грешки; токму тоа ја прави нивната интеракција рефлексивна. Додека шпекулативните подеми се јавуваат одвреме навреме, меѓусебното влијание на економијата и политиката се случува постојано. Ние треба да ја проучуваме политичката економија каде секој настан е единствен, наместо да бараме безвременски закони.

Мојата концептуална рамка ја сочинуваат универзално валидни генерализации; затоа нејзината корисност во објаснувањето или предвидувањето нa политичката економија е многу ограничена. Сепак, како менаџер на фонд за ограничување на ризикот (hedge fund), ја користев оваа рамка за да развијам специфични теории за специфични ситуации, а моите постигнувања ја потврдуваат корисноста на овие теории.

Еврокризата будно ја следам уште од самиот почеток. На таа тема напишав голем број статии, кои сега се собрани и публикувани во книга. Открив дека мојата концептуална рамка е исклучително корисна бидејќи кризата е резултат на рефлексивна интеракција меѓу финансиските и политичките процеси и ги комбинира историските, културните, моралните, но пред сè, сите правни аспекти. Токму затоа кризата е толку сложена што го зашеметува умот. Погрешните концепти имаа централна улога. Наместо да презентирам сеопфатна анализа, јас ќе се фокусирам на нив.

Самиот дизајн на заедничката валута има голем број дефекти. Некои од нив беа видливи уште при воведувањето на еврото. На пример, општо е познато дека еврото е некомплетна валута, односно тоа имаше централната банка, но немаше трезор. Другите дефекти испливаа на површината дури откако кризата зема замав. Во ретроспектива, најважниот дефект беше тоа што еврото ги изложи државните обврзници на државите-членки на ризик од неисплата. Во една развиена земја со сопствена валута не постои ризик од неисплата, бидејќи таа секогаш може да испечати пари. Но, со отстапувањето на тоа право на независна централна банка, државите-членки се ставија во позиција на држави од третиот свет кои зајмуваат средства во странска валута. Пред кризата овој факт не беше признат ниту од пазарот, ниту од властите, што сведочи за нивната подложност на грешки.

Кога се воведе еврото, властите изјавија дека државните обврзници не подразбираат никаков ризик. Комерцијалните банки не беа обврзани да издвојуваат капитални резерви за посед на државни обврзници, а Европската централна банка (ЕЦБ) ги прифаќаше сите државни обврзници под еднакви услови и по дисконтирани цени. Ваквата ситуација создаде перверзен поттик за комерцијалните банки да го купуваат долгот на послабите влади за да го заработат она што на крајот испадна само мал број поени над основицата, бидејќи во реалноста диференцијалните каматни стапки беа конвергирани на нула.

Оваа конвергенција на каматните стапки предизвика отстапувања во економскиот перфоманс. Послабите држави доживеаа огромен раст на пазарот на недвижнини, потрошувачката и инвестициите, додека Германија – под товарот на обединувањето - мораше да се усвои структурни и реформи за фискално штедење. Ваквото отстапување не беше предвидено во Мастришкиот договор, кој претпоставуваше дека јавниот сектор е тој што создава дисбаланс.

Потоа дојде падот на берзата од 2008 година. По банкротот на Lehman Brothers, европските министри за финансии изјавија дека нема да се дозволи пад на другите важни системски финансиски институции, но канцеларката Меркел инсистираше обврската за тоа да ја понесе секоја држава индивидуално, наместо таа да падне на товар на Европската Унија или на еврозоната. Тоа беше почетокот на еврокризата, но на пазарите им требаше повеќе од една година за да реагираат на кризата. Дури откако Грција откри дека нејзиниот фискален дефицит е многу поголем од очекуваниот, пазарите сфатија дека Грција нема да може да го исплати својот долг, и во знак на одмазда тие ги зголемија премиите за ризик не само за грчките обврзници, туку и за обврзниците на таканаречените „држави од периферијата“. До тој момент, овие држави веќе беа оптоварени со долгови многу поголеми од оние што една држава од третиот свет би можела да ги акумулира.

Експлозијата на кризата им ги врза рацете на европските финансиски власти. Тие мораа да се справат со кризата во согласност со правилата, кои несомнено беа несоодветни за условите што преовладуваа; но не можеа да ги сменат Мастришкиот и Лисабонскиот договор бидејќи јавното мислење, посебно во Франција и во Германија, беше против какви било натамошни чекори во европските интеграции. Поради тоа, властите мораа да се потпрат на разно-разни правни изговори за да го спасат еврото од пропаст. Сето тоа дополнително ги усложни правилата за еврото, со што тие станаа посложени од она што би биле доколку се дизајнираат одново. Во исто време, некои од промените што се појавија во практиката, посебно ризикот од неисплата и спасувањето на носителите на обврзниците, постепено беа вградени во правните регулативи. Тоа ги стави презадолжените држави во голема и повторлива неповолна позиција, која не беше соодветно призната.

Во овој контекст, двојното значење на германскиот збор „schuld“ е посебно интересно бидејќи тој значи и долг и вина. Па така, за германската јавност стана нормално или „selbstverstandlich“ да им ја припише вината на презадолжените држави за сопствената несреќа. Сепак, фактите не го оправдуваат овој став, освен во случајот на Грција. Грчката влада бесрамно ги прекрши Договорите, но другите држави-должници ги почитуваа правилата. Навистина, Шпанија беше пример за промислен фискален менаџмент. Јасно е дека грешките се во системот. Одговорноста за несреќата на презадолжените држави треба да се бара во оние кои ги донесоа правилата за еврото, а во прв ред тоа се Германија и Франција. Но, овој заклучок ќе наиде на голем отпор во овие земји.

Сега, еврокризата е зад нас. Тоа стана официјално јасно за време на изборите во Германија, на кои правилата за еврото не беа предмет на дискусија. Сепак, системот што се појави по кризата е далеку од задоволителен. Конвенционалните економисти тоа ќе го наречат инфериорна рамнотежа, а јас сметам дека тоа е ситуација која ни одблиску не наликува на рамнотежа. Еврокризата веќе ја трансформираше Европската унија во нешто радикално поразлично од првична идеја за неа. ЕУ требаше да биде доброволна асоцијација на суверени и рамноправни држави кои пренесуваат дел од својот суверенитет за заедничкото добро. Но, таа се претвори во однос меѓу кредитори и должници, што по својата природа е нужно и нерамноправно. Кога една држава-должник ќе се соочи со тешкотии, државите-кредитори се тие што имаат контрола. Правилата што тие ги воспоставија само ја продолжуваат ваквата состојба. Тоа се смета за политички неприфатливо и има потенцијал да ја уништи целосно Европската унија. Само кредиторите се во позиција да го спречат ваквиот исход, но се чини дека тие не покажуваат желба да го направат тоа.

Дефектите на тековната ситуација можат да се поделат во две категории: политички и финансиски. На политички план, Германија се појави како де факто хегемон. Германија не може да им наредува на другите, а европските власти не можат да даваат предлози без согласност од Германија. Демократијата цвета во Германија, но државите-должници влегуваат од една во друга политичка криза. Уставниот суд во Германија прерасна во најмоќната судската власт во Европа. Бидејќи Германија, свесна за својата недамнешна историја, не сакаше да ја преземе улогата на хегемон, таа не е подготвена ниту да ги прифати одговорноста и обврската кои одат рака под рака со таквата улога. Како резултат на тоа, некои држави ја критикуваат Германија, а таа се чувствува неправедно обвинета за позицијата во која е ставена и која активно се обидува да ја избегне.

Споредете го тоа со Соединетите Американски Држави, кои дејствуваа како бениген хегемон кон крајот на Втората светска војна кога го започнаа Маршаловиот план, а потоа беа славени како лидер на слободниот свет и уживаа безусловна поддршка од Европа. И сегашните ставови на Германија се сосема спротивни на однесувањето што преовладуваше кога Германија се обединуваше. За да ја постигне таа цел, во тоа време Германија стана движечката сила на европските интеграции.

На економски план, политиката на штедење за која се залагаше Германија е контрапродуктивна. Намалувањето на фискалниот дефинит за едно евро предизвика намалување на БДП за неколку евра - со други зборови, фискалниот мултипликатор беше поголем од еден. Германската јавност тешко можеше да го разбере тоа. Фискалните реформи што ги воведе владата на Шредер беа успешни, па оттука, зошто политиката што е успешна за Германија не може да биде успешна и за Европа? Причината е тоа што владата на Шредер работеше во услови на инфлација, додека моменталното опкружување се карактеризира со дефлација. На европските власти им требаше многу време за да го признаат овој факт, но на крајот го направија тоа и престанаа да наметнуваат дополнителни мерки за штедење. Тоа го олесни притисокот за штедење, ѝ дозволи на еврозоната да го допре дното, а со тоа ја намали финансиската криза. Еврозоната сега е во благо опоравување, предводено од Германија, но презадолжените земји сè уште заостануваат. Ваквото отстапување во голема мера се должи на товарот од нивниот долг и високата цена на парите. Бидејќи овие две категории се повторливи, разликата меѓу државите уште повеќе ќе се проширува со текот на времето.

Она што треба да се направи е очигледно од анализата на она што се случи. Првиот чекор е да се признаат грешките и да се идентификуваат погрешните концепти што ја создадоа моменталната ситуација. Потоа следува коригирање на истите. Само Германија може да го иницира овој процес бидејќи, како држава со највисок кредитен рејтинг, таа го држи управувачот. Ако една држава-должник се обиде да го направи тоа, со тоа само ќе ја влоши сопствената позиција. Да се признаат и да се коригираат грешките не е лесно. Во овој случај нема причина за срам, бидејќи ситуацијата беше толку сложена што ги зашемети умовите на сите. Ако Германија го направи тоа, таа ќе ужива долгорочна благодарност од станатиот дел на Европа. Неподготвеноста да го направи тоа може само да ја влоши ситуацијата. Таа создаде кошмар во кој жртвите на сегашните политики мора да живеат во суровата реалност. Сега откако еврокризата заврши, Германија исплива како победник. Но, тоа е пирова победа која треба да се избегне. Го поздравувам фактот дека оваа конференција, која е единствена во признавањето на сериозноста на проблемите со кои се соочува Европа, ги разгледува сите можности.

Коментари
Додади ново
Shyla Aspen  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-08-14 10:11:54
despedida toledo
Scotty Thomas  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-08-17 17:39:22
Modern sofas
Elbert Renart  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-08-17 17:59:46
big size maxi dress
Luis Bookard  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-08-17 21:47:57
Hello there, I found your website via Google while searching for a related
topic, your web site came up, it looks good. I've bookmarked it in my google
bookmarks.
daftar perlengkapan bayi baru  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-08-19 18:39:30
I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on
your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep
up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one
today..
daftar keperluan perlengkapan  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-08-19 21:47:44
Good – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no
trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly easy
to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the
least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or
something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice
task..
QuickBooks Support for Mac  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-08-20 17:28:09
Get one on one support for QuickBooks. Call our toll free number today and avail
50 discount on your first purchase.
modifikasi motor beat pop  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-08-24 11:14:11
Hello, Neat post. There's a problem with your site in web explorer, might test
this… IE still is the marketplace leader and a large component of other people
will miss your great writing due to this problem.
Deandra Zediker  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-09-30 08:58:55
Hi buddy i am for the first time here. I came across this board and I find It
truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help
others like you aided me.
Daphne Drought  - Р˜РґРЅРёРЅР°С‚Р° РЅР° Европа – РЏРѕСЂСџ РЎ     |2016-10-01 08:23:43
It is especially effective in treating men who are suffering from
underlying health conditions such as diabetes, high blood pressure and
high cholesterol. link:http://"https://www.levitradosageus24.co m/"
usa cialis  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-10-05 11:18:16
This website is amazing. I will tell about it to my friends and anybody that
could be interested in this subject. Great work guys!
Tyree Gadlin  - Р˜РґРЅРёРЅР°С‚Р° РЅР° Европа – РЏРѕСЂСџ РЎ     |2016-10-30 20:27:08
http://osws.uk/525787
Maxie Wears  - Р˜РґРЅРёРЅР°С‚Р° РЅР° Европа – РЏРѕСЂСџ РЎ     |2016-10-31 10:38:53
http://gnap.es/76epk
Lashell Clutter  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-11-28 00:19:14
I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on
your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up
the excellent quality writing, it's rare to see a nice blog like this one today.
draftkings promo code  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-11-29 01:13:01
draftkings promo code play to win real cash with this draft kings promo code
draftkings promo code  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-11-29 09:14:58
draftkings promo code play to win real cash with this draft kings promo code
draftkings promo code  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-12-04 09:30:54
Draftkings promo code : DraftKings will provide a free cash ticket into your
player account after your 1st deposit and draftkings promo code.The free ticket
bonus is only available on your 1st deposit with the use of draftkings promo
code. Click and use this draftkings promo code now
Pam Zumalt  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2016-12-09 20:02:50
In my estimation, gem.org.mk does a excellent job of dealing with subjects of
this sort! While often deliberately controversial, the material posted is
generally thoughtful and challenging.
penomet pump  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2017-01-02 22:35:16
A big thank you for your blog.Thanks Again. Really Great.
Draftkings promo  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2017-02-15 05:39:25
fantastic publish, very informative. I ponder why the opposite experts of this
sector do not understand this. You should proceed your writing. I’m confident,
you have a great readers’ base already!
call for cheap phone sex  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2017-03-07 00:06:53
I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any
interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion,
if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be
much more useful than ever before.
silver grey fascinator uk  - Ð˜Ð´Ð½Ð¸Ð½Ð°Ñ‚а на Европа – Џорџ С     |2017-03-23 22:06:11
Character problem. empty comment
Напиши коментар
Име:
Email:
 
Website:
Наслов:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Најави