Стереотипи, нивната употреба и нивното зацврстување преку медиумите

Петок, 12 Јули 2013 15:11
Печати

Роберто Беличанец

Стереотипот претставува слика заснована на предрасуда или полувистина која му се придава на „другиот“ или себе си врз основа на припадност на група. Стереотипот може да биде позитивен или негативен, но речиси секогаш, кога ќе се примени на ниво на единка, е невистинит. Така, на пример, стереотипот – „Германците се организирани“ применет на единка која му припаѓа на германскиот народ, а е мрзлива и дезориентирана, се појавува како сосем погрешен.

09.07.2013

 http://www.plusinfo.mk/mislenje/943/Stereotipi-nivnata-upotreba-i-nivnoto-zacvrstuvanje-preku-mediumite