Насловна

Manifestu tsivil ti Machidunia Europeanã

pdf Manifestu tsivil ti Machidunia  Europeanã

 

 

Azã pisti Machidunia nu iasi soarli a libertatiljei. Azã soarli nã ascapitã. Easti scutidi shi chisa nã ãnvãleashti. Greali neguri a propagandiljei lu-ãnvãlescu statlu. Di mintea tsi nã doarmi inshirã njilji shi njilji monstrumi polititsi. Cu atsea tsi him indeferentsã nã u-sug sãndza a statlui cari lu-amintãm cu pidimats. Cu frica tsi u-avem calcã pi ãndrepturli shi libertatea a noasta.

Tinjisits bãnãtori,
Voi tsi vrets s-bãnats tu europeanã, ma nu tu nãscãntã neoliticã, biblicã ica Machidunia anticã, yinits cu noi tu alumtul contra ocupatorlji a conshtintsãljei a noastã!

Alumtul a nostu easti ti reghenerari a dignitatiljei a bãnãtorlui. Alumtul a nostu easti contra politiciarlji cari zburãscu ti europizarea shi ti alumtul contra coruptsia, a adarã buchefalizari shi corumpeadzã mediumi, giudicãtori, academits shi rectori. Alumtul a nostu easti contra  atselj tsi taha suntu democrats, a lucreadzã dupu ushili ãnchljisi. Alumtul a nostu easti contra atselj tsi lj-pãlteashti populu, a cari hramlu a democratiiljei lu-adrarã tu arshini a democratiiljei! Alumtul a nostu easti contra atselj tsi u-loara putarea tu mãnjlji a lor shi cafi dzuã u-ufilisescu numa Machidunia ti interesili personali, familiari shi interesili a partiilor. Alumtul a nostu easti contra atselj tsi taha s-fac alumtãtori ti numa shi identitatea shi lã da argumenti a natsionalishtsãlor gãrtseshtsã, a noi nã fac sclahi a mãraziljei cãtrã Gretslji tuts. Atselj suntu idghiilj “alumtãtori” cari es ca martir gãrtseshtsã tu detsiziili a giuditslor contra statlu a nostu, a sanctsiili cu milionj li-pãltim tuts noi.

Vruts bãnãtori,
Noi nu him di atselj tsi nu-achicãsim! Nu bem petrol „gãrtsescu” nitsi bem lapti „svedescu” di vãtsli a noasti! Shtim tsi vrem, a tsi nu vrem. Shi avem ãndreptu ta s-na alumtãm cu atselj tsi u-azãptasescu integrarea a noastã tu UE.

Nu vrem Machidunia s-hibã izolatã shi nu vrem s-hibã provintsii! Vrem stat iu tu functsii va s-hibã ãndriptatea, a nu vrearea a dispotslor patriotits. Vrem stat iu bãnãtorlji va s-poatã liber s-aleagã shi s-hibã aleptsã fãrã fricã ca va lj-agudeascã gãgosh la loclu ti alidzeari.    Nu vrem stat iu bugetlu s-hãrgeashti ti reclami a partiilor shi ti manipulari a publicãljei, a nu ti problemili a bãnãtorlor. Duri nã easti di chihãiats corumpats a mediumilor shi jurnalishtsã aspãreats. Duri na easti di megafonili a partiilor cari nã nfarmãcã cu teorii shi konspiratsii, cafi dzuã mãcã pitã shi, tu numa a popului, cad pi dzãnuchlji la “pastirlu”. Nu vrem s-pãltim festã tu 100 di jgljoati nitsi renesansã tu 100 di campanji! Nu vrem bugetlu a politsiiljei s-hibã ma mari di bugetlu ti scãdeari a urfanjiljei shi problemlu ti aflari lucru. Nu vrem administratsii publicã cari tu loc ti bãnãtorlji lucreadzã ti momotslji a partiiljei. Nu vrem politicã ti cultura ca instrumentu ti manipulari politicã shi demagoghii natsionalã. Nu vrem tu loc di metropolã a culturãljei Scopia s-hibã necropolã a chicilui!

Tinjisits bãnãtori,
Nu suntu ti noi politiciari ti cari tinirlji, studentsãlj, agrarishtsãlj, steciaitsãlj shi penzionerlji suntu mash „targhet grupi“. Nu easti ti noi s-bãnãm tu fricã di „aracilu“ cu cari ca drac s-sanctsioneadzã njicã nitinjiseari a aradãljei publicã. Nu easti ti noi condutsiri a curi i-da cu pãlnjili nãscãnti taha organizatsii niguvernali finansati di condutsirea. Nu easti ti noi condutsiri cari di ninti a camerilor seaminã ponj cari nu acatsa zãrtsinã shi nu silighescu frãndzã. Nu suntu ti noi cameri pi tu spitalurli nitsi udadz cari nu suntu nitsi cu standardili a hapsineatitslor. Nu vrem condutsiri cari nã intrã tu udadzlji iu durnjim shi li-ãmpartã muljerli pi ahtãri „tsi u-mor fumaljea“ shi „fac fumealji“.

Nu nã lipseaashti condutsiri cari hãrgeashti dzatsi milionj di evradz ti spoturi shi monumenti ta s-nã bagã s-pistipsim ca nu him atselj tsi him shi ca va s-him atsea tsi condutsirea mindueashti ca lipseashti s-him. Nu nã lipseashti condutsiri cari zburashti ti unitati natsionalã, a adarã nail ãmpãrtsãri natsionali shi relighiozi. Nu nã lipseashti condutsiri cari dupu patriotizmul ascundi ca mash singurã s-va, ca i-va mash pãradzlji shi u-va mash condutsirea.

Tinjisits banãtori di Machidunia Europeanã!

Alumtul a nostu easti alumtu ti unitati tsivilã adratã pi printsipili cari u-nãstrec pasia etnicã. Alumtul a nostu easti ti sotsietati democraticã iu purtãtor a suverenitatiljei va s-hiba bãnãtorlu, a nu colectivitetili etnitsi, colectivitetili di pisti shi a partiilor cu controlã a celnitslor. Iei nã conduc ashitsi tsi tu loc s-adarã apuntsã – sapã trapuri.

Cu inimã shi cu minti intrats cu noi tu expeditsia cãtrã Machidunia Europeanã!
S-bãneadzã Machidunia Europeanã!

Scopia, 1 di shcurtu anlu 2009